Zaaknummer(s) 11, 25
Artikelnummer(s) 123456
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Aanvraag vergoeding procedure bij benadeling wegens melden misstand, Ander onderwerp, Benadeling wegens vermoeden misstand
Uitkomst zaak niet-ontvankelijk
Inhoudsindicatie

Dit is de laatste uitspraak van de Geschillencommissie.


Waar gaat de zaak over?

Verzoekers hebben enkele jaren geleden de werkgever verzocht om een toelage bezwarende werkomstandigheden toe te kennen.

De werkgever heeft het verzoek eerst afgewezen, maar later een extern onderzoek naar de bezwarende werkomstandigheden laten instellen.

In het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de bezwarendheid van de werkomstandigheden van de functie van verzoekers en de functie van andere medewerkers die al enige tijd een toelage wegens bezwarende werkomstandigheden ontvangen.

Volgens de werkgever blijkt uit het onderzoek niet dat in de functie van verzoekers sprake is van dusdanig bezwarende werkomstandigheden dat deze tot het toekennen van een toelage moeten leiden. Verder wijst de werkgever erop dat de functie van verzoekers niet is opgenomen op de lijst met bezwarende functies die eens per jaar in overleg met de vakbonden moet worden vastgesteld. Daarnaast heeft de werkgever plannen gemaakt om de bezwarende werkomstandigheden van de functie van verzoekers zoveel mogelijk weg te nemen, zodat deze in de toekomst niet meer voorkomen.

Verzoekers vinden dat uit het onderzoek duidelijk naar voren komt dat sprake is van bezwarende werkomstandigheden. Volgens verzoekers kunnen deze omstandigheden niet worden weggenomen door de maatregelen die de werkgever voorstelt. Verder wijzen verzoekers erop dat in het Georganiseerd Overleg tussen de werkgever en de vakbonden meerdere keren is gesproken over een financiële tegemoetkoming, maar dat hier geen opvolging aan is gegeven.

Verzoekers vragen aan de geschillencommissie om te bepalen dat de werkgever alsnog een toelage bezwarende werkomstandigheden aan hen toekent, met terugwerkende kracht vanaf het tijdstip waarop zij voor het eerst om de toelage hebben gevraagd

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

De commissie stelt vast dat de functie van verzoekers niet is geplaatst op een lijst met bezwarende functies zoals bedoeld in § 7.7 van de cao. De commissie vindt zichzelf niet bevoegd om te bepalen dat de functie op deze lijst geplaatst wordt, omdat deze lijst in overleg tussen de werkgever en de vakbonden wordt vastgesteld.

Volgens de commissie moet de werkgever wel een financiële vergoeding naar redelijkheid aan verzoekers betalen, met als rechtsgrond artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek (goed werkgeverschap / goed werknemerschap). Daarbij spelen voor de commissie verschillende omstandigheden een rol. Een van deze omstandigheden is dat de werkgever verzoekers eerder had moeten wijzen op de eis dat de functie in overleg met de vakbonden op een lijst kan worden geplaatst. Verder zijn de vakbonden door de werkgever bij de opzet van het onderzoek én bij het overleg betrokken. Daarnaast vindt de commissie dat uit het onderzoeksrapport naar voren komt dat in de functie van verzoekers sprake is van bezwarende werkomstandigheden. Ten slotte vindt de commissie van belang dat de werkgever tijdens het Georganiseerd Overleg de verwachting heeft gewerkt dat verzoekers een financiële tegemoetkoming ontvangen.

De commissie adviseert verweerder om naar aanleiding van deze uitspraak met de vakbonden in overleg te treden over hoe de financiële tegemoetkoming naar redelijkheid wordt vastgesteld en over de vraag of de functie van verzoekers op de lijst met functies met bezwarende werkomstandigheden wordt geplaatst.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend. Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie. Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.