Inhoudsindicatie

Functiewaardering. Taken behorend bij een hoger ingedeelde functie structureel aan werknemer opgedragen.

Zaaknummer(s) 2021/00280
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Of aan werkzaamheden goede salarisschaal is verbonden
Relevante cao-bepaling(en) 6.1
Uitkomst zaak (deels) gegrond

Waar gaat de zaak over?

De werknemer is werkzaam als HR-adviseur (salarisschaal 10).  Zij voert al vier jaar extra taken uit die naar de mening van zowel de werknemer als de werkgever horen bij een functie met een hogere indeling.

Een adviseur van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfvoering Rijk (UBR, per 1 januari 2023 opgegaan in Organisatie & Personeel Rijk) heeft de feitelijk uitgevoerde functie onderzocht en adviseerde deze in te delen in salarisschaal 11.

De werkgever volgde het advies van UBR wegens de volgende redenen niet op:

  • Omdat de Fuwasys systematiek aantoonbaar toegepast had moeten worden;
  • Als basis voor het indelingsadvies had het oorspronkelijke functieprofiel genomen moeten worden. Nu is alleen de werkverdeling gehanteerd die de werknemer heeft overgelegd;
  • Er is slechts één functie bekeken, niet naar de functie van HR-adviseur in het algemeen, zoals oorspronkelijk was beschreven; en
  • Er had op de samenhang van functies gelet moeten worden.

De werknemer is het hier niet mee eens en stapte daarom naar de Geschillencommissie.

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

Op de hoorzitting is gebleken dat de extra opgedragen taken substantieel zijn en volgens beide partijen behoren bij een hoger ingedeelde functie. Daarnaast is gebleken dat de werkzaamheden al lange tijd door de werknemer worden uitgevoerd. Het gaat daarom niet om tijdelijke werkzaamheden. Er is nooit gewezen op de tijdelijkheid en ook is geen einddatum van de extra opgedragen taken aangegeven. De commissie meent daarom dat sprake is van structurele opgedragen werkzaamheden.

De commissie gaat niet mee met het argument van de werkgever dat slechts is gekeken naar de functie van de werknemer en niet naar de gehele werkeenheid. Het gaat namelijk om het waarderen van de aan de werknemer opgedragen taken.

De commissie vindt indeling in salarisschaal 11 passend.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend.
Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie.

Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.