Inhoudsindicatie

Strafoplegging. Berisping wegens gedragingen bij incident in penitentiaire inrichting. Omzetting berisping in waarschuwing.

Zaaknummer(s) 2022/00084
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Een straf die uw werkgever wil opleggen
Relevante cao-bepaling(en) 15
Uitkomst zaak (deels) gegrond

Waar gaat de zaak over?

De werknemer is betrokken geweest bij een incident in de penitentiaire inrichting waar hij werkt. Twee bezoekers van gedetineerden bij de inrichting gedroegen zich vervelend en agressief tegen enkele personeelsleden. De werknemer heeft hierop ingegrepen. De bezoekers hebben hierover geklaagd en aangifte gedaan.

De werkgever verwijt de werknemer dat hij dat zich niet professioneel heeft opgesteld en de situatie heeft laten escaleren. Daarbij heeft de werknemer zich volgens de werkgever niet gehouden aan de binnen de instelling geldende regels en protocollen. Daarom heeft de werkgever de straf van een schriftelijke berisping aan de werknemer opgelegd.

De werknemer kan zich niet vinden in de opgelegde straf. Volgens hem was sprake van een lastige situatie waarin hij naar eer en geweten heeft geprobeerd in te grijpen. Niet zijn eigen gedrag maar dat van de bezoekers zorgde volgens de werknemer ervoor dat de situatie escaleerde en de personeelsleden gevaar liepen. Verder vindt de werknemer dat zijn langjarige dienstverband en goede functioneren tot een andere afweging van de werkgever hadden moeten leiden.

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

De commissie is het met de werkgever eens dat de gedragingen van de werknemer niet in lijn zijn met de regels en protocollen. Vanwege zijn ruime ervaring en zijn functie mocht van de werknemer worden verwacht dat hij wist hoe in een dergelijke moeilijke situatie te handelen.

De commissie vindt echter dat als de regels en protocollen voor de werkgever zo werkgever belangrijk zijn dat op het niet naleven hiervan straffen volgen, op de werkgever de taak rust om de medewerkers geregeld en adequaat te scholen, trainen en bij te praten, waarbij aandacht is voor de geldende regels en protocollen. Het enkel per e-mail rondsturen, zoals hier was gebeurd, is daartoe onvoldoende.

In dit geval vindt de commissie een schriftelijke waarschuwing voor de werknemer passender dan een schriftelijke berisping. In de schriftelijke waarschuwing kan de werkgever verder uitleggen wat de werknemer tijdens het incident niet goed heeft gedaan en in de toekomst anders moet doen.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend.
Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie.

Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen of opmerkingen over de samenvatting, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de commissie via administratie.caopjuridisch@caop.nl.