Inhoudsindicatie

Waarschuwing wegens vermeende overtreding verzuimreglement.

Zaaknummer(s) 2022/00035
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Ander onderwerp
Relevante cao-bepaling(en) H8
Uitkomst zaak (deels) gegrond

Waar gaat de zaak over?

De werknemer heeft zich ziek gemeld op een zaterdag. Op de maandag de werknemer met zijn leidinggevende telefonisch overleg gehad. De leidinggevende verzoekt de werknemer op de woensdag vóór 9.00 uur telefonisch aan hem te laten weten of hij de dag daarna zijn werkzaamheden weer zou hervatten. De werknemer geeft aan dat hij die woensdag niet zal bellen, maar pas op de vrijdag, tenzij hij eerder hersteld is. Er ontstaat een discussie over de vraag wat de verplichtingen van werknemer bij ziekteverzuim zijn. De werknemer belt op de woensdag niet. Diezelfde dag ontvangt hij een WhatsApp bericht van een andere leidinggevende met de vraag of hij al gebeld had met één van de leidinggevenden en of hij de donderdag weer hervat met werken. De werknemer geeft aan niet te hebben gebeld en het werk die donderdag niet te hervatten.

Later ontvangt de werknemer een brief van de werkgever waarin de werknemer er op gewezen wordt dat hij het ziekteverzuimreglement niet is nagekomen en dat dit reden kan zijn de loonbetaling op te schorten.

De werknemer maakt bezwaar tegen de waarschuwingsbrief en vordert dat deze uit zijn personeelsdossier verwijderd wordt. De werknemer stelt dat hij zich wel aan het verzuimreglement heeft gehouden, onder meer omdat hij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar was, en het verzuimreglement bepaalt dat de werkgever contact opneemt met de werknemer en niet andersom.

De werkgever stelt dat verzoeker door de instructie van zijn leidinggevende niet op te volgen onder meer gehandeld heeft in strijd met het ziekteverzuimreglement, artikel 6 Ambtenarenwet, artikel 7:611 BW en artikel 7:660 BW. Voor de werknemer bestond geen reden om zijn leidinggevende niet te bellen en, als deze er wel was geweest, hij deze reden had moeten melden.

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

Verzuimreglementen en instructies, ook wanneer zij in een personeelsreglement zijn opgenomen, zijn op grond van de wet (artikel 7:629 lid 3 sub d en artikel 7:660 BW) aan het criterium der redelijkheid onderhevig.

De werknemer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom van hem niet kon worden verwacht zijn leidinggevende te bellen. De commissie oordeelt dat verzoeker in de onderhavige omstandigheden gehoor had moeten geven aan het verzoek van zijn leidinggevende om hem op woensdag 6 oktober vóór 9 uur te bellen.

Naar het oordeel van de commissie leidt het nalaten om dit te doen echter in redelijkheid niet terecht tot een waarschuwingsbrief met de vermelding van een eventuele loonopschorting. De commissie komt tot dit oordeel vanwege de onduidelijkheid in het verzuimreglement, omdat de werknemer wel op WhatsApp-berichten van de zijde van werkgever heeft gereageerd, omdat bij werkgever geen twijfel bestond over de ziekte van werknemer, en omdat werknemer een lang arbeidsverleden bij werkgever heeft zonder frequent ziekteverzuim of aanmerkingen op zijn betrouwbaarheid.

Een waarschuwing waarin op de eventuele mogelijkheid van een loonopschorting wordt gewezen acht de commissie in het onderhavige geval niet proportioneel.

 

De werkgever wordt geadviseerd de waarschuwing uit het personeelsdossier te verwijderen.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend.
Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie.

Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen of opmerkingen over de samenvatting, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de commissie via administratie.caopjuridisch@caop.nl.