Inhoudsindicatie

Waarschuwing of berisping? Heimelijk opnemen van een personeelsgesprek.

Zaaknummer(s) 2023/00255
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Een straf die uw werkgever wil opleggen
Relevante cao-bepaling(en) H15
Uitkomst zaak (deels) ongegrond

Waar gaat de zaak over?

Nadat de werkgever bij eerdere functioneringsgesprekken met de werknemer aangaf tevreden te zijn over het functioneren, wordt in het volgende functioneringsgesprek in algemene bewoordingen kritiek op het functioneren geuit.

Een vervolggesprek wordt vastgelegd in een verslag. De werknemer vraagt om concrete voorbeelden van zaken die niet goed verlopen. De werkgever laat weten dat er een nieuw gesprek plaats zal vinden waarin ook gesproken zal worden over de vraag of de huidige werkplek van werknemer een geschikte werkplek voor hem is. De werkgever geeft aan dat de werknemer een vertrouwenspersoon kan raadplegen die bij het komende gesprek aanwezig mag zijn.

Tijdens het vervolggesprek blijkt dat de werknemer het gesprek opneemt. De werknemer heeft vooraf niet aangegeven dat hij het gesprek wilde opnemen en heeft daar geen toestemming voor gevraagd.

De werknemer geeft tijdens het gesprek geen gehoor aan het herhaalde verzoek van zijn leidinggevende om de opname te beëindigen.

De leidinggevende van de werknemer heeft tijdens een later gesprek nogmaals duidelijk gemaakt dat het maken van heimelijke opnames van gesprekken niet de manier is waarop (samen) gewerkt wordt bij de werkgever en heeft de werknemer een waarschuwingsbrief met een officiële waarschuwing overhandigd. De waarschuwing luidt als volgt:

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel dat u zich door uw gedrag en/of handelwijze niet als een goed ambtenaar heeft gedragen. U ontvangt daarom een officiële waarschuwing voor uw gedrag. Ik ga ervan uit dat u de ernst van uw gedrag inziet en dat u in het vervolg de geldende regels naleeft. Mocht u weer in strijd handelen met de regels die binnen de overheid gelden, dan kan dit leiden tot een straf en/of maatregel volgens de cao Rijk of tot een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst (ontslag)”.

De werknemer stelt dat de schriftelijke waarschuwing aangemerkt moet worden als een strafmaatregel in de zin van de CAO Rijk (hoofdstuk 15 Ordemaatregelen en straffen) en dat de daarin opgenomen procedure die gehanteerd dient te worden bij een strafmaatregel door de werkgever niet is gevolgd.

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

Het gaat in deze zaak ten eerste om de vraag of sprake is van een waarschuwing of een berisping. Een berisping is een strafmaatregel in de zin van de CAO Rijk (hoofdstuk 15 Ordemaatregelen en straffen), een waarschuwing is dat niet.

Of de waarschuwing moet worden aangemerkt als berisping of als een waarschuwing is van belang vanwege de uiteenlopende gevolgen. Indien wordt uitgegaan van een ‘straf’ in de zin van hoofdstuk 15 van de cao Rijk, dan geldt op grond van dezelfde cao dat verzoeker zich binnen vier weken nadat verweerder schriftelijk heeft laten weten besloten te hebben de werknemer te straffen en welke straf zal worden opgelegd tot de commissie dient te wenden. Een waarschuwing is geen ordemaatregel of straf in de zin van paragraaf 15 van de cao Rijk. De termijn van vier weken om het geschil tijdig voor te kunnen leggen bij de commissie is hier niet van toepassing.

De commissie oordeelt dat sprake is van een waarschuwing en adviseert werkgever hier in voorkomend duidelijker over te zijn.

Verder gaat het in deze zaak om de vraag of het heimelijk opnemen van het P-gesprek in strijd is met artikel 6 Ambtenarenwet en de waarschuwing terecht is gegeven.

De commissie overweegt dat het heimelijk opnemen van een gesprek met een leidinggevende slechts in zeer uitzonderlijke situaties rechtmatig is. In dit geschil is van zo’n uitzonderlijke situatie geen sprake. De commissie heeft begrip voor het feit dat de werknemer zich onveilig voelde. De werknemer had echter andere mogelijkheden tot zijn beschikking om zijn doel te bereiken dan het heimelijk opnemen van het gesprek, zoals het vragen om een gespreksverslag of het meenemen van een vertrouwenspersoon of juridisch adviseur. Ook had de werknemer aan het begin van het gesprek aan de orde kunnen stellen dat hij het gesprek op wilde nemen. De werknemer heeft de vertrouwensrelatie met de leidinggevende ernstige schade toegebracht door het heimelijk opnemen van het gesprek.  De commissie oordeelt dat de waarschuwing terecht gegeven is.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend.
Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie.

Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen of opmerkingen over de samenvatting, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de commissie via administratie.caopjuridisch@caop.nl.