Inhoudsindicatie

Berisping en wijziging takenpakket.

Zaaknummer(s) 2023/00055
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Een straf die uw werkgever wil opleggen
Relevante cao-bepaling(en) 15
Uitkomst zaak (deels) gegrond

Waar gaat de zaak over?

Een externe organisatie waarmee de werknemer vanuit zijn functie in contact stond, heeft een klacht over de werknemer ingediend. De klachtencommissie die deze klacht heeft onderzocht, heeft geoordeeld dat de werknemer zich te fel tegenover de externe organisatie heeft uitgelaten. De werkgever legt hierom een berisping op, en wijzigt het takenpakket van de werknemer zodat hij niet meer met de betreffende externe organisatie in aanraking kan komen.

De werknemer maakt bezwaar tegen de berisping. Volgens de werknemer heeft hij zich bij de klachtencommissie niet tegen de hem verweten gedragingen kunnen verweren, en heeft de werkgever in de afwegingen die tot de strafoplegging hebben geleid onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden waaronder hij met de externe organisatie in contact stond.

De werkgever is het deels met het bezwaar van de werknemer eens, en besluit de berisping in te trekken. De wijziging van het takenpakket van de werknemer blijft echter in stand.

De werknemer vraagt aan de Geschillencommissie om een oordeel te geven over de manier waarop de werkgever heeft gehandeld. Volgens de werknemer getuigt het optreden van de werkgever niet van goed werkgeverschap, onder meer omdat zowel intern als extern wel over de strafoplegging is gecommuniceerd, maar later niet over de intrekking hiervan.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat zij niet in strijd met goed werkgeverschap heeft gehandeld. Volgens de werkgever was de wijziging van het takenpakket een verstandig besluit dat los staat van de berisping.

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

De commissie is het gedeeltelijk met de werknemer eens dat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen. Dit betreft met name de manier waarop zij over de intrekking van de berisping heeft gecommuniceerd.

Verder is de commissie het met de werknemer eens dat de wijziging van het takenpakket onlosmakelijk aan de berisping verbonden lijkt te zijn. Nu de berisping is ingetrokken is de wijziging van het takenpakket daarmee eveneens ongedaan gemaakt.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend.

Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie.

Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen of opmerkingen over de samenvatting, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de commissie via administratie.caopjuridisch@caop.nl.