Inhoudsindicatie

Berisping wegens overtreding gedragsregels bij taaltoets en niet eerlijke verklaring.

Zaaknummer(s) 2021/00291
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Een straf die uw werkgever wil opleggen
Relevante cao-bepaling(en) H15
Uitkomst zaak (deels) ongegrond

Waar gaat de zaak over?

De werknemer heeft een taaltraining Nederlands aangeboden gekregen van de werkgever, ter bevordering van de uitoefening van zijn functie. Ter afronding maakt de werknemer een toets. De werkgever ontvangt signalen dat de werknemer bij de toets gebruik heeft gemaakt van tekstblokken uit een standaard hulpprogramma. Tijdens een instructie aan de werknemer verteld dat hij geen gebruik mag maken van het hulpprogramma. De arbeidsdeskundige van werkgever heeft eerder aangegeven dat de werknemer moeite heeft met het verwerken van informatie en dat de werknemer duidelijke instructies nodig heeft.

De werknemer stelt dat hij onterecht als fraudeur wordt bestempeld. Als vooraf duidelijk met hem besproken zou zijn wat wel en wat niet is toegestaan, dan had deze situatie kunnen worden voorkomen. Er was dan ook geen berisping gegeven.

De werkgever stelt dat de schriftelijke berisping terecht is opgelegd. De werknemer heeft de toets niet zelfstandig gemaakt en heeft bij navraag hierover tijdens een eerste gesprek geen openheid van zaken gegeven en gelogen over het gebruik van tekstblokken uit het hulpprogramma. De werknemer heeft pas tijdens een tweede gesprek toegegeven dat hij gebruik heeft gemaakt van het hulpprogramma. Het wordt de werknemer zwaar aangerekend dat hij tijdens het eerste gesprek niet eerlijk is geweest.

Hoe luidt de uitspraak van de commissie?

Ter hoorzitting heeft de werkgever zich op het standpunt gesteld dat de werknemer niet zozeer wordt verweten dat hij tijdens de toets de tekstblokken uit het hulpprogramma heeft gebruikt, maar dat hij niet eerlijk is geweest over het gebruik ervan.

De commissie constateert dat werknemer herhaaldelijk heeft ontkend dat hij bij het maken van de toets gebruik had gemaakt van tekstblokken. De commissie is van oordeel dat hij daarmee verwijtbaar heeft gehandeld. De commissie kan begrijpen dat werknemer in eerste instantie de link naar het gebruik van de tekstblokken niet legde, toen hem werd gevraagd of hij de toets zelf had gemaakt. Echter, toen hem werd gevraagd of hij had geknipt en geplakt uit ander werk, had voor hem duidelijk moeten zijn dat werd gedoeld op het gebruik van tekstblokken uit het hulpprogramma.

De vraag of hij had geknipt en geplakt uit ander werk is meermaals aan de werknemer gesteld. Hij heeft dus voldoende momenten gehad om zich te realiseren dat dit niet de bedoeling van de taaltoets was en zijn handelen toe te geven. De commissie vraagt zij zich af of een andere aanpak wellicht tot een andere uitkomst had geleid, zoals gesuggereerd door de vertrouwenspersoon van werknemer tijdens de hoorzitting. De betrokken leidinggevenden waren ermee bekend dat werknemer deel uitmaakt van de banenafspraak en een rugzak heeft en dat hij in dat verband een andere aanpak behoeft dan andere, reguliere medewerkers. Zij hebben werknemer tijdens de gesprekken geconfronteerd met hun bevindingen en hebben daarbij in het midden gelaten welke mogelijke consequenties aan de gesprekken waren verbonden terwijl ze wisten dat werknemer met zijn achtergrond behoefte heeft aan duidelijkheid.

Hoewel een andere aanpak naar het oordeel van de commissie meer voor de hand had gelegen, is de gekozen aanpak niet zodanig dat de sanctie niet in stand kan blijven. Het niet geven van openheid van zaken rechtvaardigt de sanctie van een schriftelijke berisping. De belangen van werknemer zijn in voldoende mate in de beslissing betrokken.

Over de uitspraken van de commissie en deze samenvatting

De geschillencommissie doet uitspraak over een voorgelegd meningsverschil. De uitspraak is echter niet bindend.
Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren. Dit is bepaald in § 16.2 van de cao.

Deze samenvatting is een vereenvoudigde, geanonimiseerde weergave van de officiële uitspraak van de commissie.

Aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen of opmerkingen over de samenvatting, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de commissie via administratie.caopjuridisch@caop.nl.